Stopka

Stowarzyszenie reklamowe w centrum handlowym Spitzkrug jako stowarzyszenie zarejestrowane (WEIS e.V)
Spitzkrugring 1A
15234 Frankfurt nad Odrą

Tel.: 0335 68499-10
Fax: 0335 68499-11
E-Mail: smc@centim.de

Rejestr stowarzyszeń/numer rejestru VR 614 FF
Sąd właściwy: Frankfurt nad Odrą
odpowiedzialny za treść zgodnie z ustawą o telemediach: WEIS e.V.

Reprezentowane przez przewodniczącego:

CENTIM - Spółkę z o.o. - zarządzającą centrum i nieruchomościami z siedzibą w:
Taubertstraße 9
14193 Berlin

Telefon.: 030 82990336
Webseite: www.centim.de
E-Mail: info@centim.de

Zarząd spółki: Mara Thinius, Ulrich Hammer, Ingo Rieck

Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z § 27 ustawy o podatku obrotowym: DE268449401
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Charlottenburg
Numer rejestru: HRB 123452 B

 

Projekt

Zespół odpowiedzialny za reklamy w centrum handlowym Spitzkrug stale sprawdza i aktualizuje informacje na swojej stronie internetowej. Mimo wszelkich starań dane mogą w międzyczasie ulec zmianie.

W związku z tym nie można brać odpowiedzialności ani dawać gwarancji za aktualność, poprawność i kompletność przedstawionych informacji. To samo dotyczy wszystkich innych witryn internetowych, do których dana witryna internetowa odsyła bezpośrednio lub pośrednio poprzez hiperłącza. Nie odpowiadamy za zawartość stron internetowych, do których można dotrzeć za pośrednictwem takiego łącza i wyraźnie dystansujemy się od tych treści. Ponadto generalnie nie odpowiadamy za bezpośrednie lub pośrednie szkody, w tym utracony zysk, które mogą powstać w wyniku wykorzystania informacji zawartych na tej stronie internetowej. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień podanych informacji.

Treść, struktura, programowanie i układ strony internetowej SMC multicentrum Spitzkrug są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystanie tekstów, fragmentów tekstów lub obrazów, wymaga naszej uprzedniej zgody. Dotyczy to w szczególności wszystkich tekstów, obrazów, grafik, logo i plików wideo. Wszystko podlega prawom autorskim i innym prawom chroniącym własność intelektualną.

Używanie, przechowywanie i powielanie logo i animacji używanych na stronie SMC multicentrum Spitzkrug oraz ich ustalenia wymagają uprzedniej zgody. Wszystkie dostarczone teksty, obrazy, grafiki, logo i filmy nie mogą być zmieniane, kopiowane w celach komercyjnych ani wykorzystywane na innych stronach internetowych. Wyraźnie podkreślamy, że nie udzielamy żadnych praw licencyjnych. Własność intelektualna pozostaje w stowarzyszeniu reklamowym w centrum handlowym Spitzkrug jako stowarzyszeniu zarejestrowanym (WEIS e.V.)

Wszystkie wymienione marki i logo są prawnie chronionymi znakami towarowymi. Wszystkie informacje lub pliki, ich wykorzystanie w postaci linków do naszej strony internetowej - SMC centrum handlowego Spitzkrug, a także wszelkie działania lub zaniechania związane ze stroną SMC centrum handlowe Spitzkrug podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu.

 

Zrzeczenie się

1. Zawartość oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych i niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można wykazać, że autor działał umyślnie lub rażąco zaniedbał właściwość przekazanych informacji.
Wszystkie oferty są niezobowiązujące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, dodawania lub usuwania części stron lub całej oferty lub do czasowego lub stałego zaprzestania publikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

2. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych ("hiperłącza"), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność powstałaby tylko wtedy, gdyby autor był świadomy nielegalnych treści i było to dla niego technicznie możliwe i uzasadnione, aby zapobiec ich użyciu.

Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie umieszczenia linku na stronach, do których prowadzą łącza, nie było nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo powiązanych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich powiązanych/połączonych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej firmy. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych w ten sposób informacji, wyłączną odpowiedzialność ponosi dostawca strony, do której odesłano, a nie osoba, która jedynie odsyła do odpowiednich publikacji za pośrednictwem linków.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów audio, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty audio, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub korzystać z grafiki bez licencji, audio dokumentów, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Wniosek, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich, nie powinien być wyciągany tylko dlatego, że zostały wymienione.

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez autora należą wyłącznie do autora stron. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, plików audio, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

4. Ochrona danych

Wykorzystywanie danych kontaktowych, wysyłanie informacji, które nie zostały wyraźnie zamówione, i opublikowane w stopce lub porównywalnych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów, a także adresy e-mail, przez osoby trzecie jest zabronione. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tak zwanych wiadomości spamowych, którzy naruszają ten zakaz.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności (Privacy Policy).

5. Skuteczność prawna niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności

Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, do której zostałeś skierowany. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu, przestały odpowiadać lub nie w pełni odpowiadają, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem treści i ważności.

 

Ogólne zasady i warunki

1. Informacje o prawach autorskich

Wszystkie informacje na tej stronie są podane zgodnie z opisem, bez żadnych roszczeń co do poprawności, kompletności lub aktualności.

O ile wyraźnie nie okreslono inaczej w tej publikacji, w związku z określonym fragmentem, plikiem lub dokumentem, każdy jest uprawniony do przeglądania, kopiowania, drukowania i rozpowszechniania tego dokumentu pod następującymi warunkami:

Dokument może służyć wyłącznie do niekomercyjnych celów informacyjnych. Każda kopia tego dokumentu lub jego część musi zawierać niniejsze oświadczenie o prawach autorskich oraz symbol ochrony praw autorskich operatora. Dokument, kopia dokumentu lub jego część nie mogą być zmieniane bez pisemnej zgody operatora. Operator zastrzega sobie prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, a jakiekolwiek użycie musi zostać natychmiast wstrzymane, gdy tylko operator opublikuje pisemne powiadomienie.

2. Oświadczenia umowne i zrzeczenia się

Witryna SMC multicentrum Spitzkrug jest dostępna bezpłatnie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność zawartych informacji, dostępności usług, utratę danych przechowywanych w SMC multicentrum Spitzkrug lub użyteczność w jakimkolwiek określonym celu.

Operator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody oraz ich następstwa wynikające z korzystania z oferty.

Jeśli wyłączenie odpowiedzialności nie jest możliwe, operator ponosi odpowiedzialność tylko za rażące niedbalstwo i umyślne działanie.
Nazwy produktów i firm są znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i zostały użyte na tych stronach wyłącznie w celach informacyjnych.

Niniejsza publikacja może zawierać techniczne lub inne nieścisłości lub błędy typograficzne. Zmiany w tych informacjach będą od czasu do czasu dodawane; zmiany te zostaną uwzględnione w nowych wydaniach publikacji. Operator może w dowolnym momencie wprowadzać ulepszenia i / lub zmiany w ofertach opisanych w niniejszej publikacji.


3. Ochrona danych

Korzystanie z naszego serwisu jest możliwe bez podawania danych osobowych. Dalsze ważne informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności (Privacy Policy).


4. Uwaga dotycząca niemieckiej ustawy o telemediach

Odpowiedni dostawcy są odpowiedzialni za strony internetowe osób trzecich, do których ta oferta odsyła za pośrednictwem tak zwanych linków. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn od osób trzecich. Ponadto do strony internetowej można bez naszej wiedzy tworzyć inne linki z innych witryn za pomocą tak zwanych linków. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za reprezentacje, treści lub jakiekolwiek powiązania z tą witryną na stronach internetowych osób trzecich. Operator ponosi odpowiedzialność za treści osób trzecich tylko wtedy, gdy istnieje o nich pozytywna wiedza ale i za rozsądne zapobieżenie ich wykorzystania w przypadku treści nielegalnych lub kryminalnych. Jednak zgodnie z ustawą o telemediach operator nie jest zobowiązany do ciągłego sprawdzania treści zewnętrznych.


5. Ważność prawna

Niniejsze ogólne warunki użytkowania odnoszą się do witryny internetowej SMC multicentrum Spitzkrug.

Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu, przestały odpowiadać lub nie w pełni odpowiadają, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem treści i ważności.

 

Kontakt

Jeśli chcecie Państwo przesłać nam zapytanie lub informacje, nie wahajcie się o kontakt z nami. Zapewniamy, że rozpatrzymy Państwa prośbę tak szybko jak to tylko możliwe.

Stowarzyszenie reklamowe w centrum handlowym Spitzkrug jako stowarzyszenie zarejestrowane (WEIS e.V)
Spitzkrugring 1A
15234 Frankfurt nad Odrą
Tel.: 0335 68499-10
Fax: 0335 68499-11
E-Mail: smc@centim.de

 

Koncepcja, projekt, programowanie i realizacja

eSpark - Agencja Marketingowa i Internetowa Berlin
Centrum IT i mediów - adres oryginalny kompletny poniżej:

eSpark - Marketing & Webagentur Berlin
Zentrum für IT & Medien
Am Studio 2,
12489 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 346 461 850
E-Mail: kontakt@espark.de

Homepage: www.espark.de

 

Relacje zdjęciowe

Zdjęcia centrum oraz ze stowarzyszenia reklamowego w centrum handlowym Spitzkrug -jako stowarzyszenia zarejestrowanego (WEIS

Shutterstock - 77797810 - Grupa dziei z rękami uniesionymy do góry - 2xSamara.com
Shutterstock - 316115207 - ... młoda, samotna kobieta z walizkami... - HTeam
Shutterstock - 407632243 - Wyluzowana studentka w okularach - Elena Kharichkina
Shutterstock - 515302819 - Buteleczki kosmetyczne z zielonymi liśćmi ziół - ARTFULLY PHOTOGRAPHER
Shutterstock - 549223840 - Wykwintne danie ze szparagami i boczkiem Lardo - Visionsi
Shutterstock - 567855076 - Kolorowe balony na tle mięty - - Ann Ismagilova
Shutterstock - 704138152 - Piękna buisiness woman opuszczająca centrum biznesu - Freeman Studio
Shutterstock - 645306214 - Restauracja - z motywem starego dzwonu z ręką - WStudio
Shutterstock - 724059163 - Szczęśliwi rodzice z małą śliczną córeczką ... - LightField Studios
Shutterstock - 740501749 - Kolekcja elektroniki użytkowej - wizualizacja w 3D na niebieskim tle - NosorogUA
Shutterstock - 1062012563 - Żółta kanapa obok ratanowego fotela i kwiatów ... - Photographee.eu
Shutterstock - 1344648203 - Atrakcyjna, szczęśliwa, uśmiechnięta i stylowa kobieta, zakupoholiczka ... - Maria Markevich
Shutterstock - 1396698776 - Klucz do domu na breloku przy kobiecie/ - Billion Photos
Shutterstock - 1490129876 - Pełne zdjęcie słodkiej, uroczej i szczęśliwej pani w okularach - Roman Samborskyi
Shutterstock - 1507646795 - Trzy młode piękne hipsterki w letnich, modnych ubraniach - Halay Alex
Shutterstock - 1704199582 - Torba papierowa z różnymi zdrowymi przysmakami - Vlada Tikhonova